لیست کتاب های فارسی افزوده شده به مخزن کتابخانه دانشکده پزشکی در سال 1402

موضوع

رده پزشکی

شماره شناسایی

تاریخ نشر

ناشر

پدیدآور

عنوان

 1.  

 بیماری‌های خون

WH۱۰۰ه۲۲۸ا ۱۳۹۸

216990

۱۳۹۸.

ارتین طب

هاریسون ، تنسلی راندولف

انکولوژی هاریسون2018

 1.  

 تعلیمات دینی اسلامی  -- راهنمای آموزشی(عالی)

BP۲۱۶ر۵۹۳آ ۱۴۰۰

216729

۱۴۰۰.

آرتین‌طب

قرآنی، حامد، ‏۱۳۷۶‏-

معارف اسلامی (اندیشه - ۱و انقلاب اسلامی) (prognosis) آموزش مبتنی بر تست ...

 1.  

 زیست‌شیمی پزشکی  -- آزمون‌ها و تمرین‌ها

QU۴ف۹۵۷آ ۱۴۰۰

216728

۱۴۰۰.

آرتین‌طب

فیروزنیا، محمدامین‏، ‏۱۳۷۶‏-

بیوشیمی ۱۴۰۱ (Prognosis) آموزش مبتنی بر تست قابل استفاده برای تمامی قطب‌های آمایشی

 1.  

 انگل‌شناسی  --  آزمون‌ها و تمرین‌ها

QX۵۰ر ۵۹۳گ ۱۴۰۱

216727

۱۴۰۱.

آرتین‌طب

زحمت‌کش، محمدمهدی، ۱۳۷۷‏-

انگل‌شناسی و حشره‌شناسی به همراه خلاصه درسنامه ...

 1.  

 انگل‌شناسی پزشکی -- راهنمای آموزشی

QX۵۰ر۵۹۳الف ۱۴۰۱

216726

۱۴۰۱.

آرتین‌طب

زحمت‌کش، محمدمهدی، ۱۳۷۷‏-

انگل‌شناسی و حشره‌شناسی (Prognosis) آموزش مبتنی بر تست: قابل استفاده برای تمامی قطب‌های آمایشی

 1.  

 قارچ‌شناسی پزشکی  -- آزمون‌ها و تمرین‌ها

QW۱۸۰ر ۵۹۳گ ۱۴۰۱

216725

۱۴۰۱.

آرتین‌طب

زحمت‌کش، محمدمهدی، ۱۳۷۷‏-

قارچ‌شناسی: به همراه خلاصه درسنامه قابل‌ استفاده برای تمامی قطب‌های آمایشی ۱۴۰۱

 1.  

 قارچ‌شناسی پزشکی -- راهنمای آموزشی

QW۱۸۰ر۵۹۳آ۱۴۰۱

216722

۱۴۰۱.

آرتین‌طب

زحمت‌کش، محمدمهدی، ۱۳۷۷‏-

قارچ‌شناسی ۱۴۰۱(Prognosis) آموزش مبتنی بر تست: قابل استفاده برای تمامی قطب‌های آمایشی

 1.  

 ویروس‌شناسی پزشکی ‏ -- آزمو‌ن‌ها و تمرین‌ها

QW۱۶۰ ر ۵۹۳گ ۱۴۰۱

216721

۱۴۰۱.

آرتین‌طب

دارابی، امیررضا، ‏۱۳۸۰‏-

ویروس‌شناسی: به همراه خلاصه درسنامه قابل‌ استفاده برای تمامی قطب‌های آمایشی ۱۴۰۱

 1.  

 ویروس‌شناسی پزشکی  -- راهنمای آموزشی

QW۱۶۰۵۹۳آ ۱۴۰۱ ر

216714

۱۴۰۱.

آرتین‌طب

تقی‌پور، محسن، ‏۱۳۷۹‏-

ویروس‌شناسی ۱۴۰۱ (Prognosisآموزش مبتنی بر تست: قابل استفاده برای تمامی قطب‌های آمایشی

 1.  

 همه‌گیرشناسی  -- راهنمای آموزشی

W۱۰۵ر ۵۹۳ آ ۱۴۰۱

216712

۱۴۰۱.

آرتین‌طب

ابراهیمی باویلی، علی، ‏۱۳۷۷‏‏‏‏-

اصول اپیدمیولوژی (Prognosis) آموزش مبتنی بر تست: قابل استفاده برای

 1.  

 زبان انگلیسی  -- آزمون‌ها و تمرین‌ها

PE۳۹ر ۵۹۳آ ۱۴۰۱

216711

۱۴۰۰.

آرتین طب

احمدی، مینا، ‏۱۳۷۷‏-

زبان تخصصی ۱۴۰۱ آموزش مبتنی بر تست: قابل استفاده برای تمامی قطب‌های آمایشی

 1.  

 رادیوبیولوژی  -- ‏راهنمای آموزشی (عالی)

WN۶۰۰ح۵۷۷ز ۱۳۹۵

216707

۱۳۹۵.

خط سفید

 -

زیست‌شناسی پرتوی

 1.  

 تشعشع غیر‌یونیزه‌کننده  -- پیش‌بینی‌های ایمنی

WN۶۵۰د۸۷۸پ ۱۳۹۷

216704

۱۳۹۷.

شهید بهشتی

دیوبند، محمدرضا، ‏۱۳۴۷ -

پرتوهای غیر یونساز؛ مبانی فیزیکی، مهندسی و اصول حفاظت در برابر آن‌ها

 1.  

 فیزیک پزشکی  -- راهنمای آموزشی (عالی)

QT۳۴۳۱۴ف ۱۳۹۷ف

216701

۱۳۹۷.

انتشارات هنر نگاره

فدایی، شهرام، ‏۱۳۴۸‏-‏۱۳۹۲.

فیزیک پزشکی برای دانشجویان پزشکی

 1.  

 فیزیک پزشکی  -- آزمون‌ها و تمرین‌ها

 -

216700

۱۳۹۹.

مانیان

قربانی، مهدی، ‏۱۳۵۶ -‏‏‏

مجموعه سوالات دروس مختلف فیزیک پزشکی...

 1.  

 فیزیک پزشکی  -- راهنمای آموزشی (عالی)

 -

216699

۱۳۹۷.

انتشارات هنر نگاره

فدایی، شهرام، ‏۱۳۴۸‏-‏۱۳۹۲.

فیزیک پزشکی برای دانشجویان پزشکی

 1.  

 ماورای صوت‌نگاری  -- ‏راهنمای آموزشی (عالی)

QT۳۴د۸۷۸ف۱۳۹۷

216698

۱۳۹۷.

شهید بهشتی

دیوبند، محمدرضا، ‏۱۳۴۷ -

فراصوت در پزشکی

 1.  

 دستگاه عضلانی اسکلتی  -- بیماری‌ها

WE۳۴۴ ۹۳۸ م ۱۴۰۱س

216692

۱۴۰۱.

نشر حیدری

وینگ، ‏ادوارد ج.

مبانی طب داخلی سسیل: بیماری‌های روماتولوژیک (بیماری‌های اسکلتی - عضلانی و بافت همبند)

 1.  

 خون   --  بیماری‌ها

WH۱۰۰س۹۳۸م ۱۴۰۰

216691

۱۴۰۰.

نشر حیدری

وینگ، ‏ادوارد ج.

مبانی طب داخلی سسیل (بیماری‌های خون و انکولوژی)

 1.  

 بیماری‌های واگیر

WC۲۰۰س۹۳۸م ۱۴۰۰

216690

۱۴۰۰.

نشر حیدری

وینگ، ‏ادوارد ج.

مبانی طب داخلی سسیل ( بیماری‌های عفونی)

 1.  

 تنفس  -- اندام‌ها  -- بیماری‌ها

WF۱۴۰س ۹۳۸ م ۱۳۸۰

216689

۱۴۰۰.

نشر حیدری

وینگ، ‏ادوارد ج.

مبانی طب داخلی سسیل: تنفس (ریه)

 1.  

 گوارش  -- اندام‌ها  -- بیماری‌ها

WI۱۰۰س ۲۱۴ م ۱۴۰۱

216671

۱۴۰۱.

نشر حیدری

وینگ، ‏ادوارد ج.

مبانی طب داخلی سسیل ( بیماری‌های گوارش)

 1.  

 کلیه‌ها  -- بیماری‌ها

WJ۱۰۰س ۹۳۸ م ۱۴۰۰

216669

۱۴۰۰.

نشر حیدری

وینگ، ‏ادوارد ج.

ﻣﺒﺎﻧﯽ طب داﺧﻠﯽ ﺳﺴﯿﻞ (ﺑﯿﻤﺎری‌های ﮐﻠﯿﻪ)

 1.  

 پزشکی داخلی

WK۱۰۰س ۹۳۸ م ۱۴۰۰

216655

۱۴۰۰.

نشر حیدری

وینگ، ‏ادوارد ج.

مبانی طب داخلی سسیل (بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیک، بهداشت زنان و مردان)

 1.  

 قلب  -- بیماری‌ها

WG۱۰۰س ۹۳۸ م ۱۴۰۰

216653

۱۴۰۰.

نشر حیدری

وینگ، ‏ادوارد ج.

مبانی طب داﺧﻠﯽ ﺳﺴﯿﻞ (ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی قلب)

 1.  

 کالبد‌شناسی انسان

QS۴د۵۲۲آ ۱۴۰۲

216650

۱۴۰۲-

آرتین‌طب

دریک،‏ ریچارد ال.

آناتومی گری برای دانشجویان ۲۰۲۴

 1.  

 بی‌هوشی (پزشکی)

WO۲۷۵م ۹۷ ۹م ۱۴۰۲

216626

۱۴۰۲.

آرتین طب

پاردو، مانوئل، ‏۱۹۶۵ -      م.‏

مبانی بیهوشی میلر ۲۰۲۳

 1.  

 پزشکی کودکان

WS۱۰۰ن۶۳۸م ۱۴۰۱

216624

۱۴۰۱.

آرتین طب

مارک‌دنت، ‏کارن ج.

مبانی طب کودکان نلسون ۲۰۲۲

 1.  

 میکرب‌شناسی پزشکی

QW۴/م۷۳۹م ۱۴۰۲

216616

۱۴۰۱.

اندیشه رفیع

مک‌فرسون، ریچارد ا.

میکروب‌شناسی پزشکی: باکتری/ ویروس/ قارچ/ انگل هنری - دیویدسون ۲۰۲۲

 1.  

 آبستنی و زایمان

WQ۱۰۰ب۷۷۳و ۱۴۰۱

216615

۱۴۰۱-

آرتین طب

 -

خلاصه ویلیامز ۲۰۲۲

 1.  

 ویروس‌شناسی پزشکی

QW۴م۸۳۶م ۱۴۰۰

216614

۱۴۰۰.

اندیشه رفیع

م‍وری‌، پ‍ات‍ری‍ک‌ آر.

میکروب‌شناسی پزشکی: ویروس‌شناسی

 1.  

 تشخیص آزمایشگاهی

QU۲۵م۷۳۹ب ۱۴۰۱

216613

۱۴۰۱.

اندیشه رفیع

مک‌فرسون، ریچارد ا.

تشخیص و پیگیری بالینی بیماری‌ها به کمک روش‌های آزمایشگاهی بیوشیمی بالینی هنری - دیویدسون ۲۰۲۲ به انضمام فصل تشخیص و مدیریت سرطان ...

 1.  

 قلب  -- بیماری‌ها

WG۱۲۰ ن۵۳۹ب ۱۴۰۱

216612

۱۴۰۱.

آرتین طب

نعمتی‌پور، ابراهیم، ۱۳۳۰ -

بیماری‌های قلب و عروق

 1.  

 یاخته‌شناسی

QH۵۸۱ل۷۲۸ز۱۴۰۰

216611

۱۴۰۰.

نشر حیدری

 -

زیست‌شناسی سلولی و مولکولی لودیش ۲۰۲۱

 1.  

 بافت‌شناسی

QS۵۰۴ج۱۸۳ب ۱۴۰۰

216610

۱۴۰۰.

نشر حیدری

مشر، ‏آنتونی ال.

بافت‌شناسی پایه ۲۰۲۱

 1.  

 گوش و حلق و بینی -- دستنامه‌ها

WV۱۴۰گ ۵۵۲د ۱۴۰۱

216609

۱۴۰۱.

نشر حیدری

گلدنبرگ، دیوید، ‏۱۹۶۲‏-‏    م.

دستنامه  گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

 1.  

 زیست‌شیمی

QU۴الف۶۳۸ن۱۴۰۰

216590

۱۴-

انتشارات حیدری

ل‍ن‍ی‍ن‍گ‍ر، ‏آل‍ب‍رت‌ ال.

اصول بیوشیمی لنینجر : همراه با سوالات و پاسخ‌های تشریحی پایانی هر فصل

 1.  

 داروشناسی

QV۳۸ت۵۳۳ف ۱۴۰۱

216578

۱۴۰۱.

اندیشه رفیع

 -

مرور و آزمون‌‌های فارماکولوژی ۲۰۲۱

 1.  

 میکرب‌شناسی پزشکی

QW۵۰۱۳۹۹م۸۳۲م

216577

۱۳۹۹.

اندیشه رفیع

م‍وری‌، پ‍ات‍ری‍ک‌ آر.

میکروب‌شناسی پزشکی مورای: باکتری‌شناسی عمومی اختصاصی

 1.  

 میکرب‌شناسی پزشکی

QW۱۸۰م۸۳۶م ۱۴۰۰

216575

۱۴۰۰.

اندیشه رفیع

م‍وری‌، پ‍ات‍ری‍ک‌ آر.

میکروب‌شناسی پزشکی: قارچ‌شناسی و انگل‌شناسی مورای ۲۰۲۱

 1.  

 پزشکی زنان

WP۱۰۰ب۳۴۶م ۱۴۰۰

216574

۱۴۰0-

آرتین طب

 -

مروری بر بیماری‌های زنان نواک ۲۰۲۰

 1.  

 بافت‌شناسی  --  اطلس‌ها

QS۵۱۷د۹۳۷ الف ۱۳۹۸

216572

۱۳۹۸.

اندیشه رفیع

یروشنکو، ‏ویکتور پی.‏

اطلس جامع بافت‌شناسی پزشکی دیفیوره: برگرفته از کتاب بافت‌شناسی نتر و بافت‌شناسی جان‌کوئیرا

 1.  

 ژنتیک پزشکی

QZ۵۰ت۵۲۷الف ۱۴۰۰

216571

۱۴۰۰.

اندیشه رفیع

ترن‌پنی، پیتر دی.

اصول ژنتیک پزشکی و ژنومیکس امری ۲۰۲۲

 1.  

 الکتروانسفالوگرافی

WL۱۵۰ت۶۳۷ک۱۳۹۹

216570

۱۳۹۹.

آرتین طب

تقی‌زاده‌ سروستانی، راضیه، ‏۱۳۶۴ -‏

کتاب جامع EEG

 1.  

 تشخیص افتراقی

WB۱۴۱چ۳۲ر۱۴۰۱

216569

۱۴۰۱.

آرتین طب

سالتر، ‏تامس ا.

راهنمای جیبی تشخیص افتراقی(۲۰۲۲)

 1.  

 بافت‌شناسی

QS۵۰۴ج۱۸۳ب ۱۴۰۰

216558

۱۴۰۰.

آرتین طب

جان کوئیرا، لوئیز کارلوس اکو

بافت‌ شناسی جان‌ کوئیرا ۲۰۲۱

 1.  

 رویان‌شناسی انسانی

QS۶۰۴ل۲۹۵ج ۱۴۰۲

216557

۱۴۰۲.

آرتین طب

س‍ادل‍ر،‏ ت‍ام‍س‌ دبلیو.

جنین‌شناسی پزشکی ۲۰۲۴ لانگمن ویرایش پانزدهم

 1.  

 انسان   -- فیزیولوژی

QT۱۰۴گ۲۱۲ف ۱۳۹۹

216556

۱۳۹۹ -

آرتین طب

گ‍ای‍ت‍ون‌‏، آرت‍ور سی.‏، ‏۱۹۱۹ - ‏۲۰۰۳م.

فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال

 1.  

 ایمنی سلولی

QW۵۲۵ع۲۷۵ الف ۱۴۰۰

216555

۱۴۰۰.

آرتین طب

ع‍ب‍اس‌، اب‍ول‌ ک.

ایمونولوژی سلولی و مولکولی

 1.  

 تشخیص فیزیکی

WB۲۰۵ب۹۱۷م  ۱۴۰۰

216551

۱۴۰۰.

آرتین طب

ب‍ی‍ک‍ل‍ی‌، ‏ل‍ی‍ن‌ اس.

راهنمای معاینات بالینی و روش گرفتن شرح

 1.  

 

 

 

 

 

 

حال باربارابیتز ۲۰۲۱

 1.  

 پزشکی زنان

WP۱۰۰ب۴۵۸ب ۱۳۹۸

216549

۱۳۹۸-

آرتین طب

ب‍رک‌، ج‍ان‍ات‍ان‌

بیماری‌های زنان برک و نواک ۲۰۲۰

 1.  

 زیست‌شیمی

QU۴ه۱۷۸ ب۱۴۰۱

216519

۱۴۰۱.

آرتین  طب

 -

بیوشیمی هارپر

 1.  

 تنفس  -- اندام‌ها  -- بیماری‌ها

WF۱۴۰ه۲۲۸ب ۱۴۰۱

216511

۱۴۰۱.

آرتین طب

 -

ترجمه کامل بیماری‌های تنفس هاریسون ۲۰۲۲ همراه با فیلم های آموزشی ...

 1.  

 غدد مترشحه داخلی  -- بیماری‌ها

WK۱۰۰ه۲۲۸ب ۱۴۰۲

216504

۱۴۰۲.

آرتین طب

 -

ترجمه کامل بیماری‌های غدد و متابولیسم هاریسون ۲۰۲۲ همراه با اطلس رنگی تصاویر تمام فصول

 1.  

 قلب  -- بیماری‌ها

WG۲۰۰ه۲۲۸ب ۱۴۰۱

216503

۱۴۰۱.

آرتین طب

 -

ترجمه کامل بیماری‌های قلب هاریسون ۲۰۲۲ همراه با اطلس رنگی الکتروکاردیوگرافی، آریتمی‌ها، تصویربرداری غیرتهاجمی آرترواسکلروز، ...

 1.  

 کبد  -- بیماری‌ها

WI۷۰۰ه۲۲۸ب ۱۴۰۱

216502

۱۴۰۱.

آرتین طب

 -

ترجمه کامل بیماری‌های کبد و پانکراس هاریسون ۲۰۲۲: به انضمام فصل‌هاس سرطان‌های کبد و پانکراس همراه با اطلس زنگی بیوپسی‌های کبد و تصاویر تمامی فصول

 1.  

 سرطان‌شناسی  -- دستنامه‌ها

QZ۲۰۰ه ۲۲۸ الف ۱۴۰۱

216501

۱۴۰۱.

آرتین طب

 -

ترجمه کامل بیماری‌های انکولوژی هاریسون ۲۰۲۲ به همراه با اطلس رنگی تصاویر تمامی فصول

 1.  

 گوارش  -- اندام‌ها  -- بیماری‌ها

WI۱۰۰ه۲۲۸ب ۱۴۰۱

216500

۱۴۰۱.

آرتین طب

 -

ترجمه کامل بیماری‌های گوارش هاریسون ۲۰۲۲ همراه با اطلس رنگی تصاویر تمامی فصول

 1.  

 کلیه‌ها  -- بیماری‌ها

WJ۱۸ه ۲۲۸ب ۱۴۰۱

216499

۱۴۰۱.

آرتین طب

 -

ترجمه کامل بیماری‌های کلیه

 1.  

 

 

 

 

 

 

هاریسون ۲۰۲۲

 1.  

 روماتیسم‌شناسی

WE۵۴۴ه ۲۲۸ ب ۱۴۰۱

216472

۱۴۰۱.

آرتین طب

 -

ترجمه کامل روماتولوژی بیمار‌ی‌های هاریسون ۲۰۲۲ همراه با اطلس رنگی سندروم‌های واسکولیتی تصاویر تمامی فصول و فیلم‌های آموزشی مرتبط با مبحث تب روماتیسمی

 1.  

 کبد  -- بیماری‌ها

WI۷۰۰/ب۶۹۶ ۱۱۴۰۲

216471

۱۴۰۱.

آرتین طب

 -

ترجمه کامل بیماری‌های کبد و پانکراس هاریسون ۲۰۲۲: به انضمام فصل‌هاس سرطان‌های کبد و پانکراس همراه با اطلس زنگی بیوپسی‌های کبد و تصاویر تمامی فصول

 1.  

 کبد  -- بیماری‌ها

WI۱۰۰ل۱۸۲ت ۱۴۰۱

216470

۱۴۰۱.

آرتین طب

 -

ترجمه کامل بیماری‌های کبد و پانکراس هاریسون ۲۰۲۲: به انضمام فصل‌هاس سرطان‌های کبد و پانکراس همراه با اطلس زنگی بیوپسی‌های کبد و تصاویر تمامی فصول

 1.  

 کبد  -- بیماری‌ها

WI۷۰۰.ت۴۶۱ ۱۴۰۱

216469

۱۴۰۱.

آرتین طب

 -

ترجمه کامل بیماری‌های کبد و پانکراس هاریسون ۲۰۲۲

 1.  

 بیماری‌های خون

WH۱۰۰ه۲۲۸ا ۱۳۹۸

216990

۱۳۹۸.

ارتین طب

هاریسون ، تنسلی راندولف

انکولوژی هاریسون2018

 1.  

 تعلیمات دینی اسلامی  -- راهنمای آموزشی(عالی)

BP۲۱۶ر۵۹۳آ ۱۴۰۰

216729

۱۴۰۰.

آرتین‌طب

قرآنی، حامد، ‏۱۳۷۶‏-

معارف اسلامی (اندیشه - ۱و انقلاب اسلامی) (prognosis) آموزش مبتنی بر تست ...

 1.  

 زیست‌شیمی پزشکی  -- آزمون‌ها و تمرین‌ها

QU۴ف۹۵۷آ ۱۴۰۰

216728

۱۴۰۰.

آرتین‌طب

فیروزنیا، محمدامین‏، ‏۱۳۷۶‏-

بیوشیمی ۱۴۰۱ (Prognosis) آموزش مبتنی بر تست قابل استفاده برای تمامی قطب‌های آمایشی

 1.  

 انگل‌شناسی  --  آزمون‌ها و تمرین‌ها

QX۵۰ر ۵۹۳گ ۱۴۰۱

216727

۱۴۰۱.

آرتین‌طب

زحمت‌کش، محمدمهدی، ۱۳۷۷‏-

انگل‌شناسی و حشره‌شناسی به همراه خلاصه درسنامه ...

 1.  

 انگل‌شناسی پزشکی -- راهنمای آموزشی

QX۵۰ر۵۹۳الف ۱۴۰۱

216726

۱۴۰۱.

آرتین‌طب

زحمت‌کش، محمدمهدی، ۱۳۷۷‏-

انگل‌شناسی و حشره‌شناسی (Prognosis) آموزش مبتنی بر تست: قابل استفاده برای تمامی قطب‌های آمایشی

 1.  

 قارچ‌شناسی پزشکی  -- آزمون‌ها و تمرین‌ها

QW۱۸۰ر ۵۹۳گ ۱۴۰۱

216725

۱۴۰۱.

آرتین‌طب

زحمت‌کش، محمدمهدی، ۱۳۷۷‏-

قارچ‌شناسی: به همراه خلاصه درسنامه قابل‌ استفاده برای تمامی قطب‌های آمایشی ۱۴۰۱

 1.  

 قارچ‌شناسی پزشکی -- راهنمای آموزشی

QW۱۸۰ر۵۹۳آ۱۴۰۱

216722

۱۴۰۱.

آرتین‌طب

زحمت‌کش، محمدمهدی، ۱۳۷۷‏-

قارچ‌شناسی ۱۴۰۱(Prognosis) آموزش مبتنی بر تست: قابل استفاده برای تمامی قطب‌های آمایشی

 1.  

 

 

لیست کتابهای انگلیسی جدید 1402

 

 

لیست کتابهای انگلیسی جدید 1402

 

سال نشر

عنوان

نویسنده

شماره ثبت

ردیف

2023

Netter Atlas of human anatomy

Netter, Frank H.(Frank Henry),1906-1991

22859

1

2022

Diagnostic imaging of the head and neck  Vol 1&2

Lippincott Williams & Wilkins

 

85230

85231

2

2022

Diagnostic imaging. Obstetrics Vol 1&2

Woodward, Paula J

85232

85233

2

2022

Medical microbiology

Murray, Patrick R

85234

85235

3

2022

Bates' guide to physical examination and history taking

Bickley, Lynn S

85236

85237

4

2022

Basic & clinical pharmacology

Katzung, Bertram G

85238

5

2022

Cecil essentials of medicine

Cecil, Russell L.

85239

85240

6

2022

Emery's elements of medical genetics and genomics

Turnpenny, Peter D.,

85241

85242

7

2022

Henry's clinical diagnosis and management by laboratory methods

Henry'

85243

85244

8

2022

Benzel's Spine Surgery

Benzel

85245

85246

9

2022

Diagnostic imaging

Shaaban, Akram M.

85247

10

2023

Prescott's microbiology

/Joanne M. Willey

85248

11

2021

Junqueira's basic histology text and atlas

Junqueira, Luiz Carlos Uchaoa

85249

12

 

Summary of junqueiraS  basic histology

Junqueira, Luiz Carlos Uchaoa

 

13

2022

Gray's atlas of anatomy

/Richard L. Drake, A.

85250

14

 

            Guyton and Hall textbook of medical physiology

John E. Hall, PhD

85251

15

 

Introduction to clinical infectious diseases

 

85252

16

2022

Ganon s review of medical physiology

Ganon

85253

17

2021

Nuclear medicine and molecular imaging

 

85254

18

2022

Essentials of orthognathic surgery

Reyneke, Johan P.

85255

19

2020

Practical cardiology

Ragavendra R. Baliga

85256

20

 

Marriott's practical electrocardiography

David G. Strauss

85257

21

2021

USMLE Step 1 Lecture Notes 2018

Kaplan Medical

85258

22

2018

Summary of junqueira's  basic histology

Junqueira, Luiz Carlos Uchaoa

85259

23

 

 

 

 

24

2022

Practical cardiology principles

Majid maleki azin alizadehasl

85261

85262

25

2016

Nelson textbook of pediatrics

                  Robert m . kliegman md 

85263

85264

26

2022

Cellular and molecular immunology

Abul k . abbas. Mbbs

85260

27

2020

Middleton s allergy principles and practice

a.wesley burks .md

85265

28

2019

Snell s clinical anatomy by regions

Professorand chair

85266

29

2021

Lippincott lllustrated reviews

South Asian edition

85267

30

2021

Junqueira s basic histology

Anthony l .mescher , phd

85268

31

2021

Medical ninth edition microbiology

Patrick r . murray

85269

32

2022

Modern occupational diseases

Ki moon bang

 

33

2021

Systems immunology and infection microbiology

Bor sen chen

 

34

2017

Manual of histological techniques

Associate professor

85270

35

 

 

 

 

 

 

لیست کتابهای اهدایی کتابخانه مرکزی خرداد ماه 1402 که فهرست نویسی و آماده سازی (لیبل ، بارکد، ثبت)و جهت استفاده در مخزن قرار گرفت

 


 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست