مجموعه سازی و انتخاب منابع

کتابخانه، واحدی زنده است که برای استفاده ی یک جامعه بنا نهاده شده، بنابر این منابعی که فراهم می شوند، باید مورد نیاز و خواست جامعه مربوط باشند.

مجموعه ی کتابخانه: شامل تمام مواد مختلفی است که در کتابخانه برای استفاده ی مراجعه کنندگان فراهم می شود ومنابع کتابخانه یا موجودی کتابخانه نیز خوانده می شود 

مجموعه سازی: یعنی با برنامه ریزی، منابع کتابخانه به شیوه ای گردآوری شوند که نه تنها نیازهای فوری استفاده کنندگان بر آورده شوند، بلکه مجموعه ای منسجم و معتبر فراهم آید که به کمک آن و

بر پایه ی اهداف و خدمات پیش بینی شده، در سال های بعد هم بتواند پاسخگو باشد. به طور کلی به مجموعه ی فعالیت های انتخاب، سفارش و دریافت منابع کتابخانه ای که به کمک خرید، اهدا یا مبادله

انجام می گیرد ، مجموعه سازی می گویند.

  

کتابخانه ای که مجمو عه اش برای آموزش و پژوهش، پر کردن اوقات فراغت و ایجاد لذت مخاطب خود گردآوری نشود، پس از مدت کوتاهی به انباری متروک تبدیل می شود. کتاب بدون خواننده، چیزی

بیهوده و کتابخانه ی بدون خواننده، گورستان کتاب خواهد بود. یک مجموعه ی خوب، آن است که خوانندگان از آن  بهره مند شوند.

اصول کلی: در انتخاب منابع باید اصول زیر را در نظر داشت:

شناخت ویژگی های فرهنگی، فعالیت های بنیادی و سلیقه و پسند جامعه ی استفاده کننده.

 فراهم کردن آثار مختلف در زمینه موضوع هایی که به جامعه مربوط می شوند و ممکن است مورد نیاز آن ها باشند. باید از انتخاب منابعی که خواننده ندارد، پرهیز کرد و اولویت را به انتخاب منابع کم بها با

خواننده ی بسیار، در برابر منابع گران بها با خواننده ی کم داد.

 بی طرفی در انتخاب منابع.

فراهم کردن مجموعه ای کامل با بهترین کتاب ها در هر موضوع با توجه به دگرگونی های جاری در افکار و عقاید مراجعه کنندگان.

 در نظرگرفتن کیفیت مطالب و نیاز خواننده . خواست خواننده اصل مهم در انتخاب منابع است.

 برابری و بی طرفی در انتخاب منابع در زمینه ی نژاد، ملیت، قوم، پیشه، دین و مکتب های فکری.

 تهیه ی منظم وسریع کتاب های جدید با رعایت تناسب و تعادل از نظر کمیت و محتوای موضو عی.

 پذیرش منابع اهدایی با توجه به سیاست انتخاب منابع.

 حذف منابعی که مورد نیاز نیستند یا استفاده ی چندانی ندارند و اهدای آن ها به شکل امانت بین کتابخانه ای. در حذف منابع نا خواسته باید با دقت عمل کرد.در مجموع انتخاب منابع کار آسانی نیست و باید

روش آن روشن و آشکار و پیرو راهبرد معینی باشد. هر از گاهی باید مجموعه را ارزشیابی کرد و در نهایت سه عامل را در نظر داشت:

 

 اهداف کتابخانه

 نوع جامعه ای که کتابخانه به آن خدمت می کند

 نوع منابعی که در مجموعه وجود دارند، با در نظر گرفتن موضوع، شکل و تعداد.

انتخاب و تهیه ی مجموعه ی کتابخانه باید دو ویژگی داشته باشد: ویژگی های کیفی و ویژگی های کمی

بخش مجموعه سازی:

 

وظیفه و کارکرد این بخش ازکتابخانه دانشکده عبارت است از کلیه امور مربوط به سفارش و تهیه منابع کتابخانه ای اعم از کتاب ،نشریه، و منابع غیر کتابی مانند سی دی های آموزشی وتهیه بانکهای

اطلاعاتی و... صورت مستقیم یااز طریق مبادله و اهداء می باشد

کتابخانه دانشکده ای بدلیل همگن و یکدست بودن مراجعین نباید زیاد تخصصی باشد و انتخاب کتاب بیشتر بر پایه رشته درسی و کیفیت وارزش عنوانهاست،

گروه وافراد مجموعه سازی در کتابخانه دانشکده پزشکی ازهیات آموزشی و کارمندان کتابخانه و نیز پیشنهاد دانشجویان تشکیل میگردد اما درنهایت انتخاب نهائی بر عهده کتابدار ی که تحصیل کرده کالج

است می باشد.

در مجموعه سازی کارهای دوره ای وجود دارد که ازجمله آنهاوجین کردن، مبادله،اهدا،شناخت کارگذاران خوب ،دریافتن منابع کتابخانه ای سفارش داده شده ، بررسی مجموعه کتابخانه میباشد

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست