منشور حقوق استفاده کنندگان کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

استفاده کننده باید :

·به دلیل نقش اطلاعات درسلامتی وکاهش خطاها،علوم روزآمددرخدمات کتابداری و رفتاراطلاع رسانی رادرچارچوب اخلاق حرفه ای دریافت نماید.

(تهیه مجموعه کتابخانه درچارچوب سیاست مجموعه سازی)

- کلیه اعضا به منابع چاپی و الکترونیکی( بجزموارداستثنایی ) دسترسی کامل داشته باشد.

- ساعت کار کتابخانه ، شرایط استفاده از انواع منابع و امکانات، اخبار ،اطلاعیه ها و پلان قسمت های مختلف کتابخانه.

- برای استفاده مطلوب از کتابخانه از یک کتابدار مرجع راهنمایی بخواهد.

- از شرایط فیزیکی استاندارد و دارای ارگونومی برای مطالعه بهره مند شود ، مانند: نور، رطوبت، دما، تهویه، میز، صندلی و سایر تجهیزات و امکانات

- در کنار میزهای مطالعه منابع الکترونیکی ، وب سایت آن سازمان ، خبرنامه، تازه های کتابخانه و همچنین برنامه زمان بندی آموزش استفاده کننده گان را مشاهده نماید.

- هر مراجعه کننده حق دارد، نظر خود را در زمینه انتخاب، خرید، سفارش و سایر فرآیندهای کتابخانه در طول سال ابراز نماید.

- ساعات کار کتابخانه با ساعات فراغت هماهنگی داشته باشد.

- در کتابخانه های مراکز تحقیقاتی و آموزشی ، اطلاعات کتابخانه های مراکز، همتای ایرانی و جهانی در سرسرای کتابخانه اطلاع یابی نماید.-

- ارائه خدمات مشاوره اطلاعاتی در پژوهشهایی که محقق نیاز دارد.

- به باورهای فرهنگی مراجعه کننده گان مختلف حرمت لازم در نظر گرفته شده باشد و همچنین زمینه تبلیغ خارج از اهداف سازمان قرار نگیرد.

- به سبب نقش اطلاعات در سلامتی و کاهش خطاها ، علم و فن روزآمد در خدمات کتابداری و رفتار اطلاع رسانی را در چهار چوب اخلاق حرفه ای دریافت نماید.

 

 

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست