راهنمای بخش امانت کتابخانه دانشکده پزشکی

بخش امانت کتابخانه دانشکده پزشکی فعالیت های ذیل را انجام می دهد

مهمترین  وظایف بخش امانت :

1-  امانت وعودت کتاب از طریق رایانه برای مراجعین

2- جستجوی کتاب و اطلاعات کتابشناختی برای مراجعین و فایل و چک کردن کتب برگشتی در مخزن 

3-   قفسه خوانی و برطرف نمودن اشکالات موجود در شماره کتب و مشخص نمودن کتب مفقودی

5 -  تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیل

6-  ا رائه خدمات تمدید کتاب از طریق مراجعه مستقیم وتماس تلفنی

7- ثبت نام کلیه دانشجویان ورودی در ابتدائ هر ترم تحصیلی 

8- دریافت پیشنهادات و انتقادات مراجعین درباره نحوه سطح ارائه خدمات و بکارگیری آنها در حد امکان جهت بهبود کیفیت ارائه  خدمات

 

نحوه امانت کتاب

دانشجویان می توانند در هر نوبت حداکثر 4 نسخه کتاب به مدت 15  روز و اعضای هیئت علمی هر نوبت حد اکثر 5 پنج نسخه برای مدت سه هفته به امانت بگیرند ،  درصورتیکه  کتابهای متقاضی نداشته باشدبا توجه به موقعیت و نظر کتابدار بخش امانت قابل تمدید خواهد بود .

 - مراجعین به کتابخانه درصورتی که منابع  کتابخانه ای را که به امانت می گیرند موظف می باشند که در تاریخ  مقرر منابع را به کتابخانه عودت نمایند . در غیر این صورت  مشمول پرداخت جریمه تاخیر خواهندگردید که به ازای هر روز تاخیرمبلغ1000

 

 

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست