کارکنان کتابخانه دانشکده پزشکی

خانم  ملیحه پورعلی

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی_ مدیریت کتابخانه های دانشگاهی

رئیس کتابخانه

mpd@sbmu.ac.ir

شرح وظایف

1.      مدیریت و نظارت بر امور کتابخانه دانشکده پزشکی

2.      هماهنگی با گروههای آموزشی جهت بروزرسانی منابع کتابخانه

3.     نظارت بر ثبت پایان نامه های دانشجویی در سیستم آذرخش

4-     مدیریت سالنهای کتابخانه و قسمت امانات

5-    نظارت بر فهرست نویسی کتب 

 

 

آقای محمدرضا هوشمندی نیا 

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی - مدیریت اطلاعات و دانش 

کارشناس کتابداری

ایمیل  ارتباطی  :  hoshmand@sbmu.ac.ir

شرح وظایف

کتابدار جامع وانجام فعالیت های ذیل

1.     مجموعه سازی و انتخاب کتاب و منابع کتابخانه ای  و بازدید وخرید از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران کتاب

2.       ثبت نام و ورود اطلاعات اعضای جدید به نرم افزار کتابخانه جهت دانشجویان ، اعضا هیات علمی و کارکنان

3.      بازدید وخرید از نمایشگاه کتاب

4.      فهرستنویسی و رده بندی منابع فارسی ولاتین و ورود اطلاعات کتب خریداری شده درسیستم نرم‌افزار کتابخانه

5.      رابط پرتال و مسئول تولید محتوا و بروز رسانی سایت کتابخانه

5.      وجین منابع فرسوده وکهنه و جایگزینی آنها با منابع جدید

6.       کتابدار مرجع  و معرفی بانک های اطلاعات پزشکی به اعضای کتابخانه دیجیتال

 

 

 

آقای یونس شهریاری

کارشناس  کامپیوتر

ایمیل ارتباطی : @gmail.com

شرح وظایف

کتابدار میز امانت

1.آماده سازی (برچسب ،لیبل،عطف)

1.       کتابدار میز امانت 

2.       امور مربوط به امانت  و بازگشت کتاب 

3.       تائید عضویت دانشجویان جدید الورود

4.      کمک کتابدار در امور مربوط به وجین وبازگرداندن کتابها به مخزن کتابخانه

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی

سمت  

 

تحصیلات

رتبه و سابقه خدمت

ملیحه پور علی

مسیول کتابخانه

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی _مدیریت کتابخانه های دانشگاهی

کارشناس خبره با20سال سابقه خدمت

محمدرضا هوشمندی نیا

کارشناس  کتابداری

 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی -مدیریت اطلاعات و دانش شناسی

کارشناس عالی با 27سال سابقه خدمت

یونس شهریاری کارشناس کامپیوتر کارشناسی کامپیوتر  

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست