گزارش عملکرد و فعالیت کتابخانه دانشکده پزشکی شهید بهشتی در سال 1401به شرح زیر میباشد.

 

 • ثبت و بارگذاری کتابهای فارسی و لاتین  جدید در نرم افزارپارس آذرخش
 • خرید و جای گذاری کتابهای جدید در دسته بندی طب مکمل و روش تحقیق در کتابخانه
 • پاسخگویی به مراجعین جهت تمدیدو امانت کتاب  
 • انجام تکمیل مراحل عضویت دانشجویان بصورت سیستمی در نرم افزار آذرسا
 • هماهنگی با دانشکده جهت جمع آوری لیست منابع مورد نیاز اساتید گروههای آموزشی و دانشجویان جهت خرید کتاب از نمایشگاه بین المللی کتاب
 • ارائه لیست و معرفی کتابهای ناشران حاضر در نمایشگاه بین المللی به اساتید گروههای آموزشی و دانشجویان محترم
 • افزایش منابع کتابخانه با خرید 73 عنوان کتاب فارسی از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به صورت حضوری
 • تهیه و تنظیم و ارائه گزارش خرید کتاب از نمایشگاه بین المللی کتاب به کتابخانه مرکزی
 • تهیه و تنظیم و ارائه گزارش خرید کتاب از نمایشگاه بین المللی کتاب به معاونت پژوهشی و امور مالی دانشکده
 • آموزش مراحل ثبت نام در نرم افزار پارس آذرحش به صورت حضوری در دانشکده به دانشجویان جدید الورود
 • معرفی کتابهای جدید در کتابخانه
 • انجام امور مربوط به امانت و بازگشت کتب برای مراجعین محترم کتابخانه
 • ارتباط مداوم و مستمر با اساتید و دانشجویان  در خصوص ارائه خدمات کتابخانه و تهیه کتابهای مورد نیازبه صورت حضوری ویا از طریق ایمیل 
 • تلاش در جهت استانداردهای لازم بین المللیکتابخانه ای به خصوص استاندارد جهانی NLM
 • روزآمد سازی پرتال وسایت  کتابخانه دانشکده پزشکی
 • ارائه گزارش عملکرد  و آمار فعالیت های کتابخانه معاونت پژوهشی  دانشکده  و نیز کتابخانه مرکزی در بازه زمانی سه ماهه
 • ثبت و ورود اطلاعات پایان نامه های دریافتی از دانشجویان فارغ التحصیل در نرم افزار پارس آذرخش
 • صدور گواهی صحت در اصول نگارش  پایان نامه ها به معاونت پزوهشی جهت صدور مجوز دفاع
 • انجام صدور تسویه حساب کتابخانه  از دانشجویان فارغ التحصیل و ثبت در نرم افزارآذرخش کتابخانه

عملکرد 1401

عملکرد 1400

عملکرد 1399

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست